POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

WIEJSKA CHATKA Sp. z o.o.,  Pl. Grunwaldzki 4, 40-127 Katowice

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

W związku z realizacją umowy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO), WIEJSKA CHATKA Sp. z o.o.,  informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez : WIEJSKA CHATKA Sp. z o.o.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia  2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WIEJSKA CHATKA Sp. z o.o.,  Pl. Grunwaldzki 4,  40-127 Katowice.

 

Administrator danych WIEJSKA CHATKA Sp. z o.o.
Dane kontaktowe       Może się Pan/Pani z nami kontaktować:

– listownie i osobiście:  Pl. Grunwaldzki 4, 40-127 Katowice

– telefonicznie 32 350 30 10

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe, aby:

– wykonać czynności poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży a także zrealizować umowę;

– zrealizować działania  niezbędne do  wykonywania umowy, której będzie Pan/Pani stroną

– rozpatrywać Pana/Pani potencjalne reklamacje i zgłoszone roszczenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

-w siedzibie zamontowany jest monitoring wizyjny a Pani/Pana dane osobowe z nim związane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie i obiektach użyteczności publicznej ADO.

 

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

  1. dla celu przygotowania umowy przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych oraz niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń.
  2. dla celu realizacji umowy przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji zgłoszonych reklamacji lub roszczeń.
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości.
  4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Odbiorcy danych Twoje dane mogą być udostępniane:

– podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,

– a także podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu takim jak: dostawcom usług informatycznym, firmom pocztowym, firmie ubezpieczeniowej, archiwizacyjnym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

– Pani/Pana dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym będą

przetwarzane przez ADO przez okres 7 dni po utrwaleniu nagrania. W przypadku wystąpienia zdarzenia, wymagającego weryfikacji zapisów monitoringu celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, Pani/Pana dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym mogą zostać zabezpieczone i przetwarzane aż do wyjaśnienia sprawy, lub przekazane na mocy prawa upoważnionym organom.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

 

Podane dane nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.